Hình ảnh và địa vị của người nổi tiếng là tài sản vô hình,